Vid användning av metallpulver:


Undvik inandning av damm, använd munskydd.
Förhindra att produkten når avlopp och yt- och grundvatten.
Skölj inte ut i avlopp.